รายละเอียดสื่อการเรียนการสอน

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อสื่อการเรียนการสอน (ภาษาไทย)
    สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและการออกแบบการสอน
ชื่อสื่อการเรียนการสอน (ภาษาอังกฤษ)
    Constructivist Web-Based Learning Environments in Behaveoral Theories and Instructional Design
ผู้ร่วมแต่ง
    อิศรา ก้านจักร
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print