รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วิมล    สำราญวานิช
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    ผังมโนมติวิทยาศาสตร์
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 101241-1-6-ผังมโนมติวิทยาศาสตร์ อ.วิมล.d

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print