รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์สายหยุด    ขันขวา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม Eecel และการใช้ e-office
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Action on e-office and Grading by Microsofe excel
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 18 August 2022

Click Here to print this page
Print