รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ยุพา    คำภูมี
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การสร้างบทเรียน online
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    Online Lesson Workshop
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print