รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง    นิลพันธ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบ e-learningด้วยโปรแกรม Moodle:LMS
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    e-learning โปรแกรม Moodle:LMS
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2024

Click Here to print this page
Print