รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ    กระแสโสม
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมโค้ชฟุตบอล
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    trianing football for coching
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print