รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    "หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน ปี 2551" หลักสูตรเฉพาะที่ 17 เรื่อง การจัดทำแฟ้มสะสมงานสอน (Teaching Portfolio) : วิทยากร ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 110298-1-6-TP.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print