รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    "SSpec 111 การใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน"
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : ed54012-1-6-120202163626.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print