รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา    สุยะรา
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การอบรมวิธีการสอนรูปประโยคเงื่อนไขและคำช่วงบ่งชี้ สำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print