รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิรูประบบการผลิตครู
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 102273-1-7-001.jpg

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print