รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย    ยืนยง
หน่วยงาน
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    International Science Education (ISEC) 2006
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    International Science Education (ISEC) 2006
ต้นฉบับ
    File : 2290-1-7-Journal -Teaching and Learning

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print