รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ    ศรีสุรักษ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของประเทศนิวซีแลนด์
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    Inclusive Education in New Zealand
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 January 2023

Click Here to print this page
Print