รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    นางพิมพ์ปภัสสร    ศรีสุนนท์
หน่วยงาน
     งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    การศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 108067-1-8-คู่มือการศึกษาดูงานเครือข่าย

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print