รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์    เพียศิริ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    โครงการศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 January 2023

Click Here to print this page
Print