รายละเอียดการดูงาน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ    เขตจัตุรัส
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่อการดูงาน (ภาษาไทย)
    ประชุม สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ (OD)
ชื่อการดูงาน (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 112384-1-8-OD_seminar.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print