รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย    แสวงสุทธิ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร จังหวัดขอนแก่น วิชาศิลปป้องกันตัวสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินรุ่นที่ 8 (อังคาร14.20-16.30/9พย.47-22กพ.48)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print