รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ    ชูสอน
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    Environment Plan for Sustainable
ต้นฉบับ
    File : 101304-1-9-อบรมสิ่งแวดล้อม ชัยภูมิ.ppt

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print