รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    นางนงนภัส    สุทธิประภา
หน่วยงาน
     งานบริหารและธุรการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    อนุกรรมการดำเนินการสนามสอบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มข.โดยวิธีรับตรง ประจำปี 2551 (คำสั่ง มข.ที่ 4309/2550 ลว. 18 ตค.50)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 08 February 2023

Click Here to print this page
Print