รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์สุกัญญา    สุตะพันธ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    อบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่คณะครูจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    "Training Workshop for FOE-TEADC Hoshino project phase III" Educational Information Exchange Programe .. ( MCL ) East Asian Circle of Applied Technology ( EACAT )
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print