รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    อบรมวิทยากรแกนนำคณะกรรมการสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่นเขต5
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 109583-1-9-Picture 027.jpg

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print