รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์จันท์นิภา    ดวงวิไล
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การเลื่อนวิทยฐานะผู้ชำนาญการพิเศษ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2024

Click Here to print this page
Print