รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์ศักดาเดช    สิงคิบุตร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    เป็นผู้ช่วยสอนวิชาการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา1/2549 สอนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 รายวิชารายวิชา ๒๓๐ ๓๐๕ การศึกษาพิเศษ (Special Education) หัวเรื่อง ความร่วมมือระหว่างผู้ปก
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 111459-1-9-ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง.p

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print