รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา    โสมาบุตร
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    บทบาทของ ICT สำหรับสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    The Role of ICT for Education In the 21st century
ต้นฉบับ
    File : anucha-1-9-ICTinEducation.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print