รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ธาตุทอง
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    The residue of Organochlorine and Organophosphate insecticides in Caggage(Brassica oleracea L.)
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The residue of Organochlorine and Organophosphate insecticides in Caggage(Brassica oleracea L.)
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2523
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    BIOTROP
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print