รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์นิลมณี    พิทักษ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงบูรณาการศุ่องค์กรการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Integrated Managment Model for Learning Organization on Sufficiency Economiy in Small schools
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    7/2554
งบประมาณ
    200,000
แหล่งงบประมาณ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print