รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ    ศรีสุรักษ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การทดลองรูปแบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Identification of Instructional Approaches for Enhancing Competency of Autistic ,Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Learning Disability Groups.
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    9/2550
งบประมาณ
    2500000
แหล่งงบประมาณ
    สช
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print