รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางพิมพ์ปภัสสร    ศรีสุนนท์
หน่วยงาน
     งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    อบรมหลักสูตร SSpec103: การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานสำหรับสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    SSpec103
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print