รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์    เพียศิริ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับนานาชาติ : สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    International Conference on Educational Research (ICER) 2010 : Learning Community for Sustainable Development
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print