รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 (4/2549): การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 109583-10-7-P1030859.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print