รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์นิลมณี    พิทักษ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 101306-10-9-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print