รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์    จงนิมิตรสถาพร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” ณ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร วันที
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print