รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    การอบรม The Trainer โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 109583-11-7-P1040427.JPG

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print