รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางอรกัญญา    เบ้าจรรยา
หน่วยงาน
     งานแผนและสารสนเทศ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practiee) สำหรับหัวหน้างาน
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 09 February 2023

Click Here to print this page
Print