รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    อาจารย์สาวิตรี    วงศ์กิติรุ่งเรือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การเข้าร่วมงาน Thailand Research Expo 2009 ; Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง กลไกการนำผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    -
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print