รายละเอียดการสัมมนา

ชื่อ
    นางนงนภัส    สุทธิประภา
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อการสัมมนา (ภาษาไทย)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลคน นบอ.มข. ครั้งที่ 1 เรื่อง ติดตามผลความคืบหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังผ่านหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา"
ชื่อการสัมมนา (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print