รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    Computer use in teaching and learning elementary school mathematics in Japan. Granted by the Japan Foundation
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Computer use in teaching and learning elementary school mathematics in Japan. Granted by the Japan Foundation
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2538
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    Japan Foundation
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print