รายละเอียดเอกสารคำสอน

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ    วิจักขณาลัญฉ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่อเอกสารคำสอน (ภาษาไทย)
    การออกแบบเนื้อหาการสร้างสื่อสำหรับนำเสนอเนื้อหา โดยใช้ Microsoft Producer. เอกสารประกอบการฝึกอบรมครู “โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”
ชื่อเอกสารคำสอน (ภาษาอังกฤษ)
    
ผู้ร่วมแต่ง
    
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print