รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางพิมพ์ปภัสสร    ศรีสุนนท์
หน่วยงาน
     งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    SSpec 102 การกำหนดและพัฒนาดัชนีชี้วัด (KPI) ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : 108067-13-6-SSpec 102.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print