รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางสาวแสงทอง    ศรีประภา
หน่วยงาน
     งานบริหารและธุรการ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    ระยะที่ 2 มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง (ผู้เข้าอบรมส่งโครงการข้อเสนอการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน)
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print