รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในงาน)
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print