รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางอรกัญญา    เบ้าจรรยา
หน่วยงาน
     งานแผนและสารสนเทศ
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print