รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์    เพียศิริ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจันสถาบันสำหรับสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 2552
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File : siribong-14-9-วิจัยสถาบัน.pptx

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print