รายละเอียดการเป็นวิทยากร

ชื่อ
    อาจารย์สาวิตรี    วงศ์กิติรุ่งเรือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย)
    ไปปฏิบัติราชการ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2552 ตามคำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 089/2551 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2551 และหนังสือเชิญจากวัดพุทธปทีป เลขที่ 32
ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาอังกฤษ)
    
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print