รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    กิตติพงษ์ บัวผัน สุมาลี ชัยเจริญ และ จุมพล ราชวิจิตร. (2546).ผลของการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎี SITUATED LEARNING วิชา 212 700 เทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาระบบการสอน.
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Effect of Web-Based Learning Environment Developed Based on SITUATED LEARNING Theory in Educational Technology and Instructional System Development.
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 102273-16-1-ผลของการใช้สิ่งแวดล้อมทางการ

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 July 2024

Click Here to print this page
Print