รายละเอียดการอบรม

ชื่อ
    นางพิมพ์ปภัสสร    ศรีสุนนท์
หน่วยงาน
     งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ชื่อการอบรม (ภาษาไทย)
    เข้าร่วม "การประชุมเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (P-KKU)" ครั้งที่ 1/2563
ชื่อการอบรม (ภาษาอังกฤษ)
    -
ต้นฉบับ
    File : 108067-16-6-dms310-63meeting_IP-KKU.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print