รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลการใช้แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาชีววิทยาสำหรับครู
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
     Learning Outcome of Instruction using Student Centered Lesson Plan : Of Undergraduate Students in the Biology for teacher .
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    5000
แหล่งงบประมาณ
    ส่งเสริมงานวิจัยคณาจารย์ของคณะ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : -2-1-บทที่ 1.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print