รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา    ไชยพันธุ์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    3 กาญจนา ไชยพันธ์ 2547 ผลการสอนแบบสร้างกระบวนการคิด โดยใช้วิธีใช้คำถามที่มีต่อเจตคติในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้นของนักศึกษา สาขาประมง วิทยาเขตหนองคาย 2547 (ทุนวิจัยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print