รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล    สุวรรณน้อย
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ความสอดคล้องของคะแนนผลการสอบจากแบบทดสอบปิรามิดในวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่วิเคราะห์ข้อสอบโดยทฤษฎีคุณลักษณะแฝงกับทฤษฎีดั้งเดิม
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The concordance of the test score from the computerized pyramidal test in the chemistry for Mathayom Suksa V between using the latent trait theory and the classical theory for item analysis
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2535
งบประมาณ
    30,000
แหล่งงบประมาณ
    ส่วนตัว
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print