รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ลัดดา    ศิลาน้อย
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขตพื้นที่เป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ ภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2536
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    โครงการพัฒนาทางการศึกษาของประช
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 12 June 2024

Click Here to print this page
Print