รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง    นิลพันธ์
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน:การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามดัชนีของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดและสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน(โครงการ วพร.รหัสRDL
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2547
งบประมาณ
    2545-2547
แหล่งงบประมาณ
    กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ปี
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print